• Trang Chủ
 • Giới thiệu
 • ỜI TỰA

LỜI TỰA

Danh của Đức Chúa Giêsu Christ Chúc bạn đến với Chúa trọn vẹn bởi tình yêu và lòng thương xót Hội thánh Đức Chúa Trời Giao ước mới Lễ Vượt Qua ; Giữ nguyên mọi sự giáo huấn của Đức Chúa Giêsu và các sứ đồ của Hội
Thánh sơ khai mà không có bất cứ sự thay đổi nào.

Hội Thánh Đức Chúa Trời Giao ước mới Lễ Vượt Qua Chúng tôi đã giữ gìn hoàn toàn mà không thêm hoặc bớt bất kỳ một lời dạy nào của giáo viên
An Sang Hồng kể từ khi khôi phục lẽ thật đã mất của Giao ước mới của Hội thánh sơ khai
Chúng tôi tin vào thịt và huyết của Chiên Con tại Lễ vượt qua,
đại diện cho Đức Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận được sự sống.
Chúng tôi giữ gìn 3 kỳ 7 lễ trọng thể của Giao ước mới Chúng tôi nhận ra tất cả lời tiên tri của Kinh Thánh

 • 01. Hội thánh sau rốt được lập nên bởi tất cả lời tiên tri của các Đấng tiên tri đã ghi chép trong Kinh Thánh
 • 02. Lời tiên tri tháo ấn 7 Tiếng sấm ( Khải Huyền 10:4)
 • 03. Tiên tri về sứ mệnh của Ê li ( Malachi 4:4~5)
 • 04. Tiên tri về thông điệp gửi cho Hội thánh Lao-đi-xê ( Khải Huyền 3:14~22)
 • 05. Tiên tri về Thiên sứ đến từ phía mặt trời mọc ( Khải Huyền 7: 1~3)
 • 06. Tiên tri về thiên sứ đến từ Phương Đông ( Ê sai 41:2, 46:11)
 • 07. Tiên tri về sứ mệnh của Giô suê ( Giô suê 5: 1~15)
 • 08. Tiên tri về thông điệp của vị thiên sứ thứ 3 (Khải Huyền 14:9~12)
 • 09. Tiên tri về Hội thánh trong thời Hê rốt ( Giăng 2:20)
 • 10. Tiên tri về dòng dõi cuối cùng của người nữ ( Khải Huyền 12:7)
 • 11. Tiên tri về thiên sứ có quyền lớn ( Khải Huyền 18:1~3)

Chúng tôi tin vào giáo viên An Sang Hồng là người đến với tư cách thầy tế lễ theo Ban Mên-chi-xê-đéc. Mong rằng bạn trở thành những thánh đồ trên trời được thoát khỏi 7 tai vạ cuối cùng và được đóng ấn cứu chuộc trong Giao ước mới. - Hội thánh của Đức Chúa Trời -