• Trang Chủ
  • Giới thiệu
  • Giới thiệu nhà thờ

Giới thiệu nhà thờ

Giao ước mới được lập bởi Đức Chúa Giêsu Christ

Đức Chúa Giêsu Christ đã phán bảo các môn đồ sau sự kiện thập tự giá (Mathio 28:19~20) về những công việc của Ngài (Giăng 13:15). Ngài nhắn nhủ môn đò hãy rao truyền Tin lành về Nước thiên đàng mà chính Ngài đã làm cho tới trước khi hi sinh trên thập tự giá. Bới vậy, sứ đồ Phao lô cũng đã làm như vậy ( I Cô rinh tô 11:1)
Đức Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta bằng cách giữ Điều răn mới ( Giao ước mới) thay vì giữ Điều răn cũ. Ngài đã làm gương giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể khi chịu phép Bắp têm, giữ ngày Sa bát và giữ Lễ vượt qua là những luật pháp rất quan trọng của Đức Chúa Trời. Như Ngài đã phán trong sách (Luca 22:7~20).
Đức Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta Tin Lành của Nước thiên đàng.
Duy nhất chỉ có huyết báu của Đức Chúa Giêsu và bởi danh Giêsu thì chúng ta mới được cứu rỗi. Ngoài ra không có bất cứ một Tin Lành nào khác dẫn đến sự cứu rỗi. Nhưng có mấy kẻ muốn đánh đổ Tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ và làm rối trí anh em (như chép trong sách Galati chương 1).

Thật không may, Tin lành mà chính Đức Chúa Giêsu và các sứ đồ đã rao giảng đần dần bị thay đổi từng chút một, đầu tiên là thờ phượng ngày Sa bát bị thay thế bằng thờ phượng ngày Chủ Nhật vào năm 321, tiếp đó Lễ Vượt Qua bị thay thế bởi lễ tôn thờ Thần mặt trời vào năm 325, và thế giới bước vào giai đoạn tối tăm tôn giáo khi lẽ thật bị chà đạp hoàn toàn bởi Satan.

Giao ước mới được mang đến lần nữa

Đến lúc được ứng nghiệm lời tiên tri chép trong sách Danien và Khải Huyền, ánh sáng lẽ thật đã bắt đầu chiều rọi và cuối cùng Đấng tiên tri Ê li đã mang đến cho chúng ta lẽ thật trọn vẹn Giao ước mới mà Hội thánh sơ khai đã giữ, Ngài chính là giáo viên An Sang Hồng (Malachi 4:5,6)
Và Ngài đã chứng tỏ mình là chồi và hậu tự của Đa vít khi đến cho chúng ta vào ngày tận thế và trực tiếp tháo ấn sự màu nhiệm của 7 tiếng sấm ( Khải Huyền chương 5 và 10)
Ngài dạy dỗ chúng tôi không được tin vào bất cứ điều gì ngoài Giao ước mới (được chép trong Kinh Thánh) được giữ gìn và tuân thủ theo lẽ thật thuần túy của Hội thánh sơ khai. Ngài đã để lại hơn 24 cuốn sách lẽ thật, hơn 37 băng ghi âm giảng đạo và hơn 7 tài liệu chép tay.

Hội thánh của Đức Chúa Trời, Giao ước mới Lễ vượt qua

Hội thánh của Đức Chúa Trời, Giao ước mới Lễ vượt qua là hội thánh của Đức Chúa Trời sau rốt nơi giũ gìn tất cả mọi luật pháp của Giao ước mới.

Trang web chính thức của Hội thánh http://ncpcog.co.kr